30-10-2018
Eiseres (een uitzendbedrijf) vordert schadevergoeding van Brainnet. Brainnet vormt een volgende schakel in een keten van relaties betrokken bij het verrichten van werkzaamheden door - uiteindelijk - aan Volker Wessels Telecom Connect B.V. (hierna: VWT) ter beschikking gestelde arbeidskrachten. Eiseres stelt dat het aan Brainnet is te verwijten dat de ter beschikking gestelde arbeidskrachten (heren X en Y) - ten onrechte - niet meteen zijn beloond volgens de cao Technisch Installatiebedrijf.

De kantonrechter oordeelt dat eiseres -ook voordat Brainnet in de keten werd tussengeschoven- de partij was die arbeidskrachten tegen vergoeding ter beschikking stelde aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid, in de zin van artikel 1, aanhef en onder c WAADI. Eiseres was ingevolge artikel 8 WAADI gehouden om de ter beschikking gestelde arbeidskrachten te doen belonen volgens de (in dit artikel opgesomde) arbeidsvoorwaarden die golden voor werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming van VWT, waar de terbeschikkingstelling plaats vond.

De kantonrechter wijst op artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek waaruit volgt dat nu eiseres bij de uitvoering van haar verplichtingen uit de inleenovereenkomst gebruik heeft gemaakt van de hulp van WePayPeople (een ander uitzendbedrijf), zij voor gedragingen van deze hulppersoon aansprakelijk is als voor eigen gedragingen.

Ook als eiseres deze voor haar uit artikel 8 WAADI voortvloeiende verplichtingen niet al scherp op het netvlies mocht hebben gehad, hetgeen van haar als professioneel uitleenbureau wel verwacht mocht worden, heeft de inhoud van de inleenovereenkomst hierover geen onduidelijkheid laten bestaan. Artikel 1.4 van de inleenovereenkomst bepaalt met zoveel woorden dat de opdrachtnemer (eiseres) ervoor in staat dat hij al zijn verplichtingen, daaronder die uit de WAADI, de WAV, de WAS en de toepasselijke cao nakomt.

De vordering wordt afgewezen.

Kantonrechter Utrecht 24-10-2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5149 (Eiseres/Brainnet).
Dit nieuwsbericht is geschreven door mr. dr. Esther Koot-van der Putte, eigenaar van Cao-recht Advies en Opleiding (www.cao-recht.nl).