Kantonrechter wijst vordering tot toelating tot cao-overleg VNV-leden toe

11-09-2018
De kantonrechter Haarlem heeft zich gebogen over het conflict tussen Ryanair en de pilotenbond VNV. Ryanair en VNV zijn in onderhandeling geweest over de totstandkoming van een collectieve arbeidsovereenkomst voor de bij Ryanair in dienst zijnde vliegers. Het cao-overleg is vastgelopen, hetgeen VNV Ryanair op 31 juli 2018 schriftelijk heeft bevestigd. VNV heeft op dezelfde dag een ultimatum aan Ryanair gesteld om de minimale eisen van de vliegers te aanvaarden. Dat ultimatum liep af op 6 augustus 2018 om 15:00 uur. VNV heeft Ryanair medegedeeld dat het afwijzen van deze eisen tot werkonderbrekingen door de vliegers zou leiden.

Lees meer...

Kan de FNV zelfstandig nakoming vorderen van een door haar gesloten cao?

De Hoge Raad heeft zich gebogen over de vraag of een werknemersorganisatie zelfstandig nakoming kan vorderen van een door haar gesloten cao.

De VAB is een vereniging die de belangen behartigt van ondernemers die op franchisebasis een Hema-warenhuis exploiteren. De VAB neemt deel aan de cao-onderhandelingen, maar is zelf geen partij bij een cao. De leden van de VAB zijn tevens lid van Inretail. Inretail heeft met de FNV de CAO voor de Mode- & Sportdetailhandel afgesloten. Tweemaal besluit de VAB tot een loonsverhoging in verband met het uitblijven van een nieuwe cao. Deze loonsverhogingen zijn verrekend met de verhogingen van het cao-loon. De FNV vordert in dit geding veroordeling van de werkgevers om de cao-loonsverhogingen per 1 juli 2011 van 2% over het onmiddellijk daaraan voorafgaande loon aan hun werknemers te betalen zonder verrekening.

Lees meer...

Werkingssfeer BPF Bakkersbedrijf

Franchisehouders van Bakkerij Bart hebben een verklaring voor recht gevorderd dat zij per 1 februari 2014 niet onder de werkingssfeer van de verplichtstellingsbesluit bpf Bakkersbedrijf valt. De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen en de vorderingen van bpf Bakkersbedrijf toegewezen en daartoe overwogen dat appellanten bakkersproducten verkoopt en dat ook belegde broodjes als bakkersproduct - want het blijft brood in de zin van het Warenwetbesluit Meel en Brood - moeten worden aangemerkt. Dat deze producten in het zitgedeelte van het filiaal worden genuttigd, leidt niet tot een ander oordeel.

Lees meer...

Hoge Raad: uitleg nachtrit artikel 37 Cao Beroepsgoederenvervoer

Art. 37 Cao Beroepsgoederenvervoer (hierna: de Cao) bepaalt dat een (extra) vergoeding is verschuldigd over de uren tussen 20.00 en 04.00 uur en voorts dat dit geldt voor nachtritten. De discussie tussen partijen spitst zich toe op de vraag of het verrichten van werkzaamheden (deels of geheel) vallend in de periode 20.00 tot 04.00 uur dient te worden beschouwd als een nachtrit (FNV) dan wel dat eerst van een nachtrit sprake is als (ook) in de periode 00.00 tot 04.00 uur is gewerkt (werkgeefster). Nu een afzonderlijke definitie van het begrip nachtrit in de Cao ontbreekt, dient de bepaling te worden uitgelegd door de rechter.

Lees meer...

Permanent gedetacheerde payrollwerknemer gaat mee over bij overgang van onderneming

Werkneemster verricht sinds 1 juni 2010 schoonmaakwerkzaamheden op het object Z. Zij is aanvankelijk in dienst van uitzendorganisatie A. Uitzendorganisatie A (gedaagde I) gaat in 2016 op in gedaagde II, een zogenaamde payroll organisatie. De schoonmaak van het object is per 1 januari 2018 gegund aan gedaagde III en niet langer aan gedaagde I. Werkneemster wordt niet langer toegelaten haar werkzaamheden uit te voeren. Werkneemster spreekt gedaagde I (oorspronkelijk opdrachtnemer), gedaagde II (payroll organisatie) en gedaagde III (de overnemer) aan tot betaling van loon en tewerkstelling. Gedaagden wijzen naar elkaar. De vraag die voorligt is of ook in een payrollsituatie sprake kan zijn van overgang van onderneming.

Lees meer...