Loondoorbetaling bij ziekte; nawerking AVV

08-10-2018
De loondoorbetaling bij ziekte staat centraal in deze procedure. De loonvordering van de werknemer is gebaseerd op de bepalingen over loon en toeslagen uit de ABU-CAO. Werknemer verkeerde in Fase C van de ABU-Cao (vast dienst verband) toen hij ziek werd. Partijen twisten over de vraag of die cao van toepassing is gedurende het gehele dienstverband en over de vraag welk loon verschuldigd is. Partijen hadden in de arbeidsovereenkomst de werking van de ABU-Cao beperkt tot enkel de perioden dat deze algemeen verbindend verklaard zou zijn.

Lees meer...

Cao InRetail: enkel all-in loon bij compensatie door andere arbeidsvoorwaarde

25-09-2018
Werknemer heeft een vordering ingesteld terzake van vergoedingen en toeslagen op grond van de InRetail Cao (Cao Fashion, Sport, Lifestyle). Hij stelt daartoe dat weliswaar als oproepkracht heeft gewerkt, maar dat hij vanaf 2012 op vaste dagen volgens een vast rooster en daarmee vrijwel voltijds en structureel is ingezet, zodat hij niet anders beloond mag worden dan de fulltimers in vaste dienst.

Het verweer van zijn werkgever Herenmodezaak Tip de Bruin luidt dat sprake was van all-in loon. De werkgever heeft het personeel in twee categorieën heeft verdeeld, te weten de oproepkrachten (veelal studenten) en een vaste groep fulltimers in vaste dienst. Het verschil tussen die twee is gelegen in de verplichting van de vaste krachten om volgens een vast rooster te werken, welke verplichting de oproepkrachten niet hebben. De oproepkrachten ontvangen een ‘all-in’ salaris, bij de vaste krachten is dit niet zo.

Lees meer...

Kantonrechter wijst vordering tot toelating tot cao-overleg VNV-leden toe

11-09-2018
De kantonrechter Haarlem heeft zich gebogen over het conflict tussen Ryanair en de pilotenbond VNV. Ryanair en VNV zijn in onderhandeling geweest over de totstandkoming van een collectieve arbeidsovereenkomst voor de bij Ryanair in dienst zijnde vliegers. Het cao-overleg is vastgelopen, hetgeen VNV Ryanair op 31 juli 2018 schriftelijk heeft bevestigd. VNV heeft op dezelfde dag een ultimatum aan Ryanair gesteld om de minimale eisen van de vliegers te aanvaarden. Dat ultimatum liep af op 6 augustus 2018 om 15:00 uur. VNV heeft Ryanair medegedeeld dat het afwijzen van deze eisen tot werkonderbrekingen door de vliegers zou leiden.

Lees meer...

Kan de FNV zelfstandig nakoming vorderen van een door haar gesloten cao?

De Hoge Raad heeft zich gebogen over de vraag of een werknemersorganisatie zelfstandig nakoming kan vorderen van een door haar gesloten cao.

De VAB is een vereniging die de belangen behartigt van ondernemers die op franchisebasis een Hema-warenhuis exploiteren. De VAB neemt deel aan de cao-onderhandelingen, maar is zelf geen partij bij een cao. De leden van de VAB zijn tevens lid van Inretail. Inretail heeft met de FNV de CAO voor de Mode- & Sportdetailhandel afgesloten. Tweemaal besluit de VAB tot een loonsverhoging in verband met het uitblijven van een nieuwe cao. Deze loonsverhogingen zijn verrekend met de verhogingen van het cao-loon. De FNV vordert in dit geding veroordeling van de werkgevers om de cao-loonsverhogingen per 1 juli 2011 van 2% over het onmiddellijk daaraan voorafgaande loon aan hun werknemers te betalen zonder verrekening.

Lees meer...

Werkingssfeer BPF Bakkersbedrijf

Franchisehouders van Bakkerij Bart hebben een verklaring voor recht gevorderd dat zij per 1 februari 2014 niet onder de werkingssfeer van de verplichtstellingsbesluit bpf Bakkersbedrijf valt. De kantonrechter heeft de vorderingen afgewezen en de vorderingen van bpf Bakkersbedrijf toegewezen en daartoe overwogen dat appellanten bakkersproducten verkoopt en dat ook belegde broodjes als bakkersproduct - want het blijft brood in de zin van het Warenwetbesluit Meel en Brood - moeten worden aangemerkt. Dat deze producten in het zitgedeelte van het filiaal worden genuttigd, leidt niet tot een ander oordeel.

Lees meer...